Słodzik

35 tekstów – auto­rem jest Słodzik.

Nostalgia złamanych serc

Wiele jest serc złama­nych na ziemi,
I już wiem, że czas te­go nie zmieni.
Głośna cisza po stra­cie ukocha­nej osoby
Od­biera nam chęć życia, przys­parza choroby.
Nasze myśli są wiel­kim rin­giem emocji,
A w ser­cu rodzą się ele­men­ty despocji.
Zos­ta­jemy sa­mi z tym problemem,
Ze słabością, we włas­ne siły zwątpieniem.
Wa­li się życie, świat, wszys­tkie plany,
Pre­ten­sje ma­my do Bo­ga, choć tak mu ufamy.
Ska­zani na sa­mot­ność pośród czte­rech ścian,
Go­towi by po­dejść do niebios bram... 

wiersz • 7 lipca 2012, 15:50

* * *

Ten ob­raz, wi­dok, to odbicie
Me­go ciała w Twoich oczach
Pochłonęło me myśli całkowicie.
Ten mo­ment, ta chwi­la przeurocza…

De­likat­ne dłonie pie­szczące me ciało,
Głod­ny, tyg­ry­si wzrok przeszy­wał mnie całą
Lecz bar­dziej czułam de­likat­ność, tą jeszcze nieopierzałą
Która dopiero [...] — czytaj całość

wiersz • 6 lipca 2012, 00:50

Niepewność

Tak wiele w życiu py­tań
– na które nie ma od­po­wie­dzi
Tak wiele zagadek
– niemających lo­giczne­go rozwiązania
Tak wiele dy­lematów, wa­hań i prob­lemów
Uka­zujących świat w wiel­kim cierpieniu
Każdy człowiek po­siada ich [...] — czytaj całość

wiersz • 5 lipca 2012, 10:11

Anioł

Mówi się, że nie ma aniołów na świecie,
Że nie przy­bywają ani w życia zi­mie ani lecie…
Ja wiem jed­nak z włas­ne­go doświadczenia,
Po wielu ścieżkach życia błądzenia,
Że anioły są, is­tnieją i żyją jak ludzie
W [...] — czytaj całość

wiersz • 1 lipca 2012, 15:41

Życie jest jak tęcza na zdjęciu. Je­dyny man­ka­ment to ta­ki, iż zro­bione jest ono w od­cieniach szarości... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 września 2010, 13:56

Niebo łat­wiej zo­baczyć niż doświadczyć 

myśl
zebrała 64 fiszki • 17 sierpnia 2010, 20:53

Wspom­nienia są jak leśne echo. Im głośniej krzyczysz tym do­nośniej­szy odzew. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 6 sierpnia 2010, 11:51

Po­mimo te­go wszys­tkiego nie umiem być zła, nie umiem niena­widzić. To niczym zbi­ty pies nie przes­ta­je kochać i być wier­nym swo­jemu właścicielowi. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 czerwca 2010, 21:47

Gdy życie roz­dzieli już nas na zaw­sze, będę mu­siała nau­czyć się żyć od no­wa - bez Ciebie i bez Was wszys­tkich. Nie wiem, czy zdołam poz­bierać wszys­tkie swo­je części po­zos­ta­wione w Was - Przy­jaciele by powrócić do normalności. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 26 czerwca 2010, 15:24

Jeżeli nie chcesz się za­wieść, nie ocze­kuj nicze­go od życia. Miej marze­nia, pal­ny lecz nie prag­nij ich bez­względnej reali­zac­ji. Oszczędzisz so­bie w życiu za­wodu, smut­ku i rozczarowania.
Jed­nakże nie pod­da­waj się całościowo - znajdź gra­nicę po­między ab­so­lutną wiarą w ureal­nienie swych dążeń, a to­tal­nym po­zos­ta­wieniem swo­jego życia na pas­twę losu. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 13 czerwca 2010, 13:30
Słodzik

teksty, które zatrzymują.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Słodzik

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność